fbpx

Lyhytterapiassa

Asiakas

Lyhytterapiaan tullessasi mielen päällä voi olla murhe tai useampia. Kaipaat ehkä tukea päätöksien teossa tai arjen haasteissa. Sinulla voi olla mielenmataluutta, masennusta, ahdistusta tai hankala ihmissuhde. Sinulla ei tarvitse olla diagnoosia päästäksesi tapaamiselle, mutta sinulla voi se myös olla. Lyhytterapiassa asiakas määrittää hoidontarpeen ja tavoitteet. Saat myös tapaamisten väleille harjoituksia tai tehtäviä, jos näin haluat. Näiden avulla usein pääsy kohti tavoitetta helpottuu, tilaan, jossa voit hyvin. Lyhytterapiassa asiakkaan läheiset voidaan ottaa myös mukaan. Heidät koetaan voimavarana, joiden kanssa haasteita voidaan ratkoa yhdessä. 

Tyypillinen kesto ja tiiviys

Lyhytterapiassa tapaamisen kesto on 45-90min ja tapaamiset voidaan sopia kerran viikossa toteutuviksi tai harvemmin. Kokonaisuudessa tapaamisia voi olla 3-20 kertaan. Aina ei tarvitse pitkää terapiasuhdetta ongelmien selvittämiseen, vaan jo muutama kerta voi auttaa sinua eteenpäin tilanteessasi. Tapaamisen lopuksi yhdessä sovitaan jatkosta ja terapia loppuu, kun koet, ettei sitä enää tarvita. Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa voidaan myös soveltaa pidempänä jaksona.

Terapeutin rooli

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa terapeutti on asiakaslähtöinen; asiakas tuo esille ongelmansa ja asiakas määrittelee terapialle tavoitteet. Terapeutin tehtävänä on tukea, havainnoida ja nostaa esille uusia näkökulmia yhdessä asiakkaan kanssa. Luovuus, leikkisyys ja huumori ovat voimavaroja, joita terapeutti hyödyntää tapaamisilla. Tapaamisilla luodaan turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa asiakkaan on helppo olla. Asiakkaan omat tavoitteet ohjaavat terapian suuntaa, terapeutti pitää punaisen langan käsissään, jotta terapia etenee sovitusti.

Työskentelytapa

Lyhytterapian tapaamisilla voidaan käydä läpi esim. elämässä tapahtuneita onnistuneita ratkaisuja ja poikkeuksia, jolloin asiat ovat järjestyneet. Painotuksena tapaamisilla kuitenkin on enemmän nykyhetki ja tulevaisuus, kuin menneisyys. Pienet saavutukset ja ratkaisut yleensä auttavat asiakasta havaitsemaan voimavarojaan ja kykyjään arjen muutoksissa. Tapaamisilla vahvistetaan jo toimivia käytänteitä, käydään keskustelua vaikeista tilanteista/aiheista ja pohditaan mikä on auttanut niiden kanssa pärjäämisessä. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa vaikeuksia tarkastellaan vuorovaikutuksellisina, sosiaalisiinsuhteisiin liittyvinä, näin ollen terapiakin paneutuu ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden muuttamiseen. Tapaamisissa esille nousseiden ajatusten myötä asiakas voi joko muuttaa toimintaansa suhteessa tavoitteisiinsa, luopua tavoitteista tai nähdä tilanteensa uudessa valossa näkökulman vaihtamisen myötä. Tapaamisen päätteeksi vedetään yhteen käytyä keskustelua. Tärkeää on nostaa esille tavoitteen kohti tapahtuvaa edistymistä. Tämän pohjalta terapeutti voi rohkaista sinua tekemään jotain sellaista, mikä veisi sinua kohti tavoitettasi. Lopuksi sovitaan seuraava käynti, jos sille on tarvetta. Tapaamiset voidaan toteuttaa vastaanotolla, luonnossa tai kotonasi. Vastaanotolleni on rappusi, joten tilani ei ole esteetön.

Eroja muihin terapiavaihtoehtoihin ja suuntauksiin
  • Lyhytterapeuttinenote, jossa yksittäinenkin tapaaminen voi olla riittävä
  • Terapeutti pitää huolen että kuljetaan kohti asiakkaan tavoitteita lempeällä työotteella 
  • Tapaamisilla keskitytään asioihin jotka toimivat, etsitään ratkaisuja hankaliin hetkiin ja pohditaan tulevaisuuden tavoitteita
  • Tapaamisten painopisteenä on ennemminkin muutoksen käynnistäminen, kuin ymmärryksen lisääminen vaikeuksia tai lapsuuden kokemuksia kohtaan. Tämä ymmärryksen herääminen voi kuitenkin tulla havahtumisina tapaamisten edetessä. 
  • Järjestelyt, kuten käyntitiheys, tapaamispaikka tai läheisten osallistuminen terapiaan, otetaan huomioon luovasti ja joustavasti
  • Lyhytterapia ei ole KELA:n tukemaa terapiaa.

Tästä ajanvaraukseen!

Terapeuttinasi

Haluatko tietää lisää eri terapiamuodoista?